Woonvisie 2015 – 2020 gemeente Meppel:

Willen en kunnen in een veranderende woningmarkt

In haar vergadering van ma. 29 juni j.l. is deze Woonvisie geagendeerd en besproken. Deze Woonvisie zal nog meerdere keren op onze agenda terugkeren.

Een aantal opmerkingen uit ons gesprek:

1.- Achter de ambitie en de context van deze Woonvisie kunnen we ons goed vinden.

2.- Deze Woonvisie rept niet of nauwelijks over jongeren op zoek naar woon-ruimte. Meer aandacht voor jongeren op zoek naar woonruimte is gewenst. De ‘juniorenwoningen’ aan de Prinses Irenelaan zijn aan renovatie toe?! Slechts één zin is aan jongeren gewijd in dit kader.

3.- De sociale huursector en de sociale huurwoningen. De berekeningen zijn aan de zorgelijke kant temeer daar het economisch herstel pas begonnen is en een verdergaand resultaat nog enkele jaren op zich kan wachten. Er zou naar onze bevindingen meer zorg en aandacht voor sociale huurwoningen moeten zijn binnen Meppel.

4.- De komst van veel statushouders ook naar Meppel. Pittige maatschappelijke discussies door o.a. verdringingseffecten op de woningmarkt c.q. arbeidsmarkt e.d. kunnen zorgen voor veel maatschappelijke onrust. Herinrichting en aanpassingen aan ‘leegstaande’ schoolpanden van voorheen Stad & Esch, Drenthe College binnen de gemeente kunnen een hoop sores voorkomen. Zie ook naar panden o.a. in de lijst onder ‘Ontwikkelingen rondom de Werkhorst’ .

5.- Er wordt gerept van inbreiding naast uitbreiding tussen 2013 tot en met 2018. Er moet dan nog een flinke inhaalslag gemaakt worden om de lege vlekken in de stad af te ronden zoals bijv. de volgende gebieden:

  1. Ruimte tussen Marktstraat met de Vledderlanden naast de Jumbo
  2. Ruimte tussen D.Jacobsstraat met de Gasgracht aan de andere kant van de Jumbo
  3. Het Bleekerseiland
  4. Het voormalige sportveld van Stad & Esch tussen de Prinses Marijke-straat met de Weerdstraat (Waterwingebied en parkeergebied!)
  5. Lokatie panden Kromme Elleboog naar Groenmarkt
  6. Ontwikkelingen rondom de Werkhorst

Deelt het College de punten 1  t/m 6 als het maken van een flinke inhaalslag met realisatie tot in 2018?

– De volgende thema’s zijn uit deze sessies naar voren gekomen als relevant voor de woonvisie. In deze thema’s worden met name genoemd: Wijkontwikkeling

Wijk- en buurtgericht werken

Leefbaarheid van wonen, diensten, voorzieningen en zorg in wijken.

Drie thema’s die zeker tot het werkgebied van een wijkplatform kunnen behoren. In deze hele Woonvisie worden we genoemd, maar spelen nergens een rol van betekenis. Tenminste, onderget. heeft dit niet ontdekt. Wij willen ons hiermee bewust bezig houden.

Welke rol speelt een wijkplatform binnen deze Woonvisie volgens het College?

7.- Wat gaat de gemeente doen met leegkomende winkelpanden buiten het Centrumgebied zoals op het Zuideinde? Deze Woonvisie voorziet niet in een plan van aanpak noch in een herinrichtingsplan.

Wij melden ons weer als verduidelijking en uitleg noodzakelijk geacht worden.

Chris Dees, als voorzitter namens het wijkplatform Centrum

8 juli 2015

*

De bedoelde objecten zijn:

– de locaties van het Drenthe College aan de Werkhorst

– het oude Groene Landgebouw aan de Werkhorst

– de oude Technische School van Stad & Esch aan de Randweg

– het voormalige sportveld van Stad & Esch aan de Westerstouwe

– de afronding van een project van Woonconcept aan de Westerstouwe

– het Boemeltje en de Trekschuit hoek Werkhorst met Reestlaan

– het terrein van Huize ABC aan de Reestlaan